top of page
biografia

Neix a Barcelona on cursa els estudis, entre altres, de piano, harmonia i contrapunt, al Conservatori Superior Municipal de Música d’aquesta ciutat. Paral.lelament als estudis reglats inicia un intens aprenentatge autodidacta del llenguatge jazzísitic que dóna lloc, l’any 1977, a la formació del quartet Catalònia juntament amb el baixista Rafael Escoté, el saxofonista Antonio Peral i el bateria Àngel Pereria, amb qui també forma un duet de percussió i piano.

 

A partir de 1982 comença a treballar amb el seu propi trio. La proposta estètica del trio a través dels anys ha estat molt variada, condicionada per les inquietuds estètiques del pianista i les diferents personalitats dels contrabaixistes i bateries que hi han participat. El trio ha estat secció rítmica acompanyant de músics com: Dave Douglas, David Liebmann, John Abercombie, Kenny Wheeler, Mark Feldman i Gerard Presencer entre d’altres,  així com d’orquestres simfòniques i formacions de cambra. Actualment, el trio està format pel bateria David Xirgu i el contrabaixista Masa Kamaguchi i el seu repertori consta de composicions originals i interpretacions molt personals de cançons populars catalanes.

 

L’any 1983 forma el grup Onix amb el contrabaixista portuguès Zè Eduardo, el trompetista nordamericà Michael Kaupa (més tard substituït pel guitarrista Josep Albert Cubero) i el bateria català Jorge Rossy, amb els que va desenvolupar una intensa activitat.

L’any 1987 va formar el grup Ictus juntament amb Mario i Jorge Rossy i Perico Sambeat.

 

A partir del 1979 inicia la seva activitat docent impartint classes de piano i combo a l’Aula de Música Moderna i Jazz de Barcelona i posteriorment al Taller de Músics de Barcelona, centre en el qual va assumir la tasca de director  musical a partir del curs 91-92 fins al 93-94.

Participa com a professor, representant el Taller en quatre edicions dels seminaris internacionals organitzats per l’Associació Internacional d’Escoles de Jazz, (ISAJ) a Dublin (1991), Siena (1992), Graz (1993) i  Nova York (1994).

Va dissenyar el material didàctic corresponent al programa de combos ’91 del Taller de Músics de Barcelona juntament amb J.L. Gámez.

Ha efectuat master class  sobre la seva obra arreu del país.

En el curs 2001-2002 es crea l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) incorporant-se a l’equip docent com a professor, dins el departament de Jazz i Música Moderna.

Biografia lluís vidal | LLUÍS VIDAL, compositor i pianista

Al 1985 funda juntament amb Josep Pons i Jaume Cortadellas l’ Orquestra de Cambra Teatre Lliure, formació destinada a la interpretació de la música del segle XX amb la que ha actuat en els festivals més reconeguts de l’Estat Espanyol i d’Europa i amb la qual ha enregistrat com a solista el "Concerto para clave y cinco instrumentos" de Manuel de Falla i el "Concert de cambra" de Josep Soler. Durant  els divuit anys de trajectoria de l’orquestra ha desenvolupat  una  intensa activitat com a pianista, arranjador, compositor i director artístic i musical, dins d’una programació que incloïa música de jazz i/o  escènica.  De la seva labor com a director podem citar les següents produccions:

O.C.T.LL., Lluís Vidal Trio featuring  Dave Liebman. Música de Lluís Vidal (1995)

Company (1997) de Stephen Sondheim, amb direcció escènica de Calixto Bieito

Porgy and Bess (1998) de G. Gershwin

Tribute to Ellington (1999) 

Sondheim (2000)

El Tercer policia (2000) de Django Bates, amb direcció escènica de Pep Anton Gómez 

Jumps Start/Jazz: 6 syncopated movements (2001) de W. Marsalis, amb la companyia IT Dansa i coreografia de Toni Mira.

La Ópera de cuatro cuartos (2002) de Kurt Weill, amb direcció escènica de Calixto Bieito

 

L’any 1995, amb l’arribada a Espanya del bandoneonista argentí Pablo Mainetti, juntament amb Horacio Fumero al contrabaix i Pere Bardagí al violí, forma el grup de tangos Araca, formació que interpreta  un repertori de tangos contemporani.

 

Ha portat a terme una intensa activitat com a compositor i arranjador dins de camps i formacions molt diverses. En els últims anys la seva labor creativa s’ha caracteritzat per la recerca d’un llenguatge propi que utilitza amalgames intrumentals i estilístiques poc freqüents unint colors i llenguatges musicals d’arrels contraposades com ara el jazz, la música contemporànea o la de inspiració popular.  Ha  realitzat nombrosos encàrrecs tant per a solistes i grups de cambra com per a orquestres, festivals i institucions. De tots ells cal destacar-ne obres com :                                                                 

Suite Portugalia (1994), per a octet de vent i trio de jazz - encàrrec de la Fundació Gulbenkian.

Nueva York en un poeta (1997), per a trio solista i orquestra simfònica - encàrrec de la Orquesta Ciudad de Granada.

Polaritats (1999), per a grup de cambra - encàrrec de l’Associació Catalana de Compositors i de l’Associació de Músics de Jazz de Catalunya.

Per un camí comú (2000), per a trio de jazz i tenora - encàrrec del  XXI Festival Internacional de Música de Granollers en el homenatje a Josep Maria Ruera.

Vermeer (2001), per a conjunt  instrumental - encàrrec del  Festival Plaza.

Iberia (2004), per a dos pianos solistes i orquestra simfónica – encàrrec de l’Orquesta Nacional de España.

La llegenda de Sant Jordi (2009), per a cobla i trio de jazz - encàrrec de la Cobla Sant Jordi.

Concierto para Quinteto de Metales y Orquesta (2010),- encàrrec del grup Spanish Brass Luur Metalls.

From chaos with love (2011), per a ensemble - encàrrec del grup BCN216.

Dues nadales en clau de jazz (2012), per a cor mixte i quartet de jazz - encàrrec de l’Orfeó Català.

Diàlegs (2015), per a big band i orquestra simfònica, encàrrec de la JONC.

En Clau de Flor (2017), per a actriu i orquestra de cambra – encàrrec de l’Orquestra de Cambra de Granollers.

Crònica d’un any (2018), per a ensemble - encàrrec del festival de jazz de Granollers.

Partícules (2018) cantània encàrrec del servei educatiu de l’Auditori,

Iberiana (2019), per a big band - encarrec del festival Ciutat Flamenco del Taller de Músics.

 

Es de destacar la seva producció de música per a teatre col.laborant amb els directors d’escena: Josep Maria Mestres, Hermann Bonnin, Calixto Bieito, Lluís Homar i Lluís Pascual, entre d’altres.

 

Ha rebut un gran nombre de premis nacionals i internacionals com: el de Composició de Temes de Jazz de Mónaco, el Nacional de Música de la Generalitat de Catalunya, el de l’Associació de Músics de Jazz de Catalunya i el de Composició de Jazz Llatí de la Societat General d’Autors Espanyola (SGAE).

 

Ha col.laborat amb músics de jazz com Dave Douglas, Wynton Marsalis, John Abercrombie, David Liebmann, Kenny Wheeler, Vince Mendoza, Mark Feldman, Iain Ballamy, Claudio Pontiggia, Al Cohn, Jimmy Owens, Jerome Richardson, Dave Schinitter, Alvin Queen, Guy Lafitte, Gerard Presencer, Adrianne West, Sean Levitt, Tim Garland i Heinrich von Kalnein entre d'altres, amb músics clàssics com Josep Pons, Jerzy Artysz, Walter Boeykens, Antoni Ros Marbà, H.K.Gruber, Dolors Aldea, Carles Santos i amb músics de tango com Rodolfo Mederos, Elba Picó, Horacio Ferrer, Pablo Mainetti i Marcelo Mercadante.

Ha col.laborat també amb la Lincoln Center Jazz Orchestra, amb la Big Band de la Ràdio Televisió Belga, amb l’Orquesta Ciudad de Granada, amb la Beethoven Academie de Bèlgica, amb l’Orquestra de Clàssica Nacional d’Andorra, amb l’Orquestra de Cambra Andrés Segovia, amb l’Orquesta Nacional de España, amb la Real Filharmonía de Galicia  amb l’Orquesta de Valencia, amb la Cobla Sant Jordi, amb la Jove Orquestra Nacional de Catalunya amb l'Orfeó Català amb l’Orquestra Simfònica del Vallès amb l’Orquestra de Cambra de Granollers i amb diverses formacions cambrístiques.

 

Ha enregistrat nombrosos programes per a ràdio i televisió i ha actuat en els festivals més importants d'Espanya, Portugal, França, Anglaterra, Dinamarca, Suècia, Holanda, Alemanya, Bèlgica, Austria, Itàlia, Bulgària, Israel, E.E.U.U., Xina i Argentina.

bottom of page